Droog brandhout gestapeld in onze droogplaats. Minstens twee jaar gedroogd.

Droog brand­hout kopen? Extra droog of winddroog?

Ons droog brand­hout is in tegen­stel­ling tot bij klas­sie­ke leve­ran­ciers, afkom­stig van het vel­len van dode of gevaar­lij­ke bomen, bomen zon­der toe­komst. Wij kap­pen of vel­len niet voor brand­hout, het is een gevolg van onze boomverzorgingsactiviteiten.

We vel­len slechts op uit­zon­der­lij­ke basis gezon­de bomen, enkel als het echt niet anders kan. U kan ons droog brand­hout dan ook eco­lo­gisch ver­ant­woord brand­hout noe­men. Beter voor het mili­eu dus. Het is dan ook afkom­stig uit de omge­ving en heeft geen dui­zend kilo­me­ter afge­legd over de weg om tot hier te geraken.

Daar­na klie­ven we het en sta­pe­len we het in onze droog­plaats voor min­sten twee jaar. Zodat het kurk­droog is.

En het aller­groot­ste voor­deel: u kan brand­hout bestel­len op maat gezaagd, zodat het per­fect in uw kachel past. Want met onze afkort­au­to­maat is geen enkel stuk­je brand­hout dat u ont­vangt nog een cen­ti­me­ter te lang.

Wij leve­ren van Meche­len tot Lier en van Aar­schot tot Wes­ter­lo. Liefst met een vol­le vracht van 6 los­se m³ op de aan­hang­wa­gen. Omdat het met een vol­le aan­hang­wa­gen per m³, beter­koop is voor u, omwil­le van de transportkosten.

 

b‑Tree houdt van bomen, hoe­wel wij onze klan­ten toch eco­lo­gisch ver­ant­woor­de brand­stof wen­sen aan te bie­den op deze manier.

 

Ons duur­zaam en eco­lo­gisch brand­hout bestaat uit:

  • snoei­hout van geknot­te leven­de bomen in vol­le groei
  • kwa­li­teits­vol stam­hout van gevaar­lij­ke gevel­de bomen
  • kwa­li­teits­vol stam­hout van zie­ke of aan­ge­tas­te bomen (geen kwaliteitsverlies!)

 

Stel hier je vraag of bestel ineens.

Kies uw brand­hout: extra droog of winddroog

Extra droog hout

Kurk­droog dank­zij 2 jaar droogtijd

9 – 10 maan­den droog­tijd is veel te kort en dat merk je. Voch­tig hout brandt moei­lijk. Hier­door sist het en heb je gro­te rook­ont­wik­ke­ling en prik­kelt het je longen.

Wij laten ons hout 2 vol­le jaren dro­gen. Pas dan is hout kurk­droog en opti­maal voor ver­bran­ding. Boven­dien laten wij je hout voor­af 6 maan­den afre­ge­nen, zodat het zui­ver is voor het de droog­ruim­te in gaat.

Wind­droog hout

Uiterst zui­ver dank­zij 6 maand regen

Nieuw hout bewa­ren wij 6 maan­den onder de blo­te hemel: zo vloei­en alle sap­pen en har­sen weg met de regen. Na dro­ging brandt het hout daar­door beter en laat het min­der roet of teer achter.

Koop je niet gedroogd hout om zelf te laten dro­gen? Dan krijg je dat aan een voor­deel­prijs, want wij hoe­ven het niet meer af te sta­pe­len in onze droog­ruim­te. Win-win!

Waar­om kie­zen voor b‑Tree?

Hout kie­zen tegen een voor­de­li­ge prijs

Hout ver­ko­pen is niet onze kern­ac­ti­vi­teit, daar­en­te­gen bomen ver­zor­gen wel. Daar­om ver­ko­pen wij ons hout tegen een voor­deel­prijs. Goed voor U.

Eco­lo­gisch brand­hout is beter voor het milieu

Ons hout is eco­lo­gisch en hier­door beter voor het mili­eu. Het heeft gegroeid in onze omge­ving en komt niet van ver weg uit het buitenland.

Gemengd hout brandt beter

Ons hout is gemengd. Zowel zacht als hard hout zit door elkaar. Het gro­te voor­deel is dat uw vuur steeds zijn maxi­ma­le warm­te af geeft.

Een kijk­je hoe er bij b‑Tree brand­hout ont­staat… zoveel moge­lijk bomen behouden

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
Bel ons - geheel vrijblijvend